Havárie, lidově řečeno havárka, je mimořádná událost, resp. člověkem zapříčiněná nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám apod.

Mezi havárie ale nepatří nejrůznější katastrofy způsobené přírodmí silami a živly typu přírodních povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných erupcí, kamenných lavin, požárů a přírodních požárů atd.

Základní rozdělení havárií

Dopravní nehody

 • u motorových vozidel hovoříme nejčastěji o autonehodě (což je vůbec nejčastější typ dopravní nehody)
 • u plavidel se může jednat o ztroskotání lodi, o její potopení, o srážku s jiným plavidlem, o požár na palubě apod. (viz Nehoda na vodní cestě)
 • u letadel hovoříme o letecké katastrofě, často spojené s pádem letadla a jeho totální destrukcí. Viz též Letecká nehoda.
 • v kolejové dopravě je pozornost věnována zejména železničním neštěstím a jiným závažným nehodám, například srážkám tramvají, požáru vlaku (například požár lanovky v Kaprunu) atd. Viz též Nehoda v drážní dopravě.
 • u visutých lanovek, výtahů, eskalátorů a jiných dopravních zařízení, zejména zdvihacích, mívá nejtragičtější následky utržení a pád.

Průmyslové havárie, příklady

 • výbuch muniční továrny
 • požár v chemické továrně
 • havárie jaderného zařízení
 • prasklý vodovod, plynovod, parovod, ropovod, teplovod atd.
 • popadané sloupy elektrorozvodné sítě
 • a jiné další ...

Ostatní havárie, příklady

 • pád výtahu v obytném domě
 • prasklý vodovodní rozvod v bytě
 • apod.

Ekologické havárie

Jedná se o takové dopravní či průmyslové havárie, které způsobí velké škody na životním prostředí, přírodě nebo na zdraví většího množství lidí apod. např.:

 • výbuch jaderného reaktoru
 • únik velkého množství jedovatých látek do ovzduší
 • otrava ryb v řece (či v jiné vodoteči) únikem toxických látek z chemické či zemědělské výroby
 • havárie ropných tankerů na moři spojená s únikem velkého množství ropy do moře
 • atd.

Tak jako je tomu i mnoha jiných českých slov, toto slovo se občas používá i přeneseném slova smyslu i v některých případech jiných mimořádných události společenské či osobní povahy, kdy došlo k poškození např. mezilidských vztahů (např. manželská havárie), mezinárodní situace apod., v těchto případech vždy záleží na celkovém kontextu příslušného sdělení.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama