Nehody ve vodní dopravě bývají nejtragičtější, dojde-li k potopení plavidla, zejména jde-li o námořní plavbu. Nehoda může být způsobena srážkou plavidel, technickou závadou nebo špatnou konstrukcí plavidla, nárazem na dno nebo na pevninu, vlnobitím nebo jinými povětrnostními vlivy, špatným řízením plavidla nebo z jiných příčin.

Nehody na vodní cestě v právu ČR

Nehoda na vodní cestě je podle § 31 Zákona o vnitrozemské plavbě, 114/1995 Sb., událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly z povahy samotného nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu na zdraví nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě.

Nehody musí účastníci ohlásit Státní plavební správě, z ohlašovací povinnosti nejsou vyloučena ani malá plavidla, například kánoe. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na takovou nehodu, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem je poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama