Kolaps (zhroucení) je neřízený, neovladatelný rapidní pokles nebo pád, ke kterému došlo v důsledku překmitu. Kolaps může být konkrétní jev – fyzické zhroucení, pád, propad (např. kolaps věže, kolaps organizmu, gravitační kolaps); v přeneseném smyslu se však velmi často pojí s hlavními ekonomickými ukazateli (jako je zemědělská výroba, průmyslová produkce, objem obchodu či investic, míra půjček aj.), jindy se pojí se složkami infrastruktury (doprava, dodávky elektřiny, zásobování, služby).

Mluvíme-li o kolapsu ekonomiky nebo infrastruktury, jeho příčina souvisí s překročením meze únosné pro tuto kolabující veličinu. Předcházející překmit přes tuto mez naruší nebo sníží její úroveň a tím kolaps de facto přiblíží nebo rovnou zapříčiní, neboť působí jako kladná kladná zpětná vazba.

V ekologii a systémové dynamice kolaps předchází děj, kdy dlouhodobé překračování meze systému způsobí tzv. erozi, neboli trvalé snížení surovinové základny a toto snížení se stane hlavním strůjcem kolapsu.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama