Sucho je forma přírodní katastrofy, která se projevuje nedostatkem srážkové vody, podzemní vody a nebo jejich kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k následnému vymírání živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému. Vlivem odumření rostlinstva v oblasti dochází k menšímu zadržování vody, což zmenšuje výpar a má za následek prohlubování sucha.

V moderní době je sucho hlavním problémem zemědělců, kteří vlivem nedostatku srážek v určitém časovém období, nemají dostatek vody k zavlažování hospodářských rostlin.

Sucho je způsobováno většinou přirozenými procesy v atmosféře, ale může být způsobeno i zásahem člověka do krajiny a to buď lokálně (vysušení jezera, odklonění řeky) ale i globálně vlivem skleníkového efektu.

Důsledky

  • Vysušená krajina je mnohem náchylnější ke vzniku požáru, který může následně spálit rozsáhle oblasti lesního porostu (časté jsou požáry v Kalifornii či v australské buši).
  • Dochází k popraskání půdy a k dezertifikaci krajiny, či k rozšiřování pouští.
  • Dochází ke ztrátám v zemědělské produkci, z čehož pramení podvýživa a snadnější šíření nemocí.
  • Vznik sociálního napětí v oblasti, které může přerůst až ve válečný konflikt o vodu a jídlo.
  • Rozsáhlou migraci obyvatelstva ze zasažené oblasti.
  • Vlivem převládajícího výparu nastává zasolování půdy, což zmenšuje její úrodnost do budoucna.

Známá sucha

V 18. a 19. století došlo k rozsáhlému suchu v africkém státě Kapverdy, které mělo za následek přibližně 100 000 mrtvých vlivem strádání. Sucho mělo za následek obrovskou vlnu migrace, která se usídlila v oblasti Nové Anglie, kde začaly emigranti pracovat ve velrybářském průmyslu.

V roce 1900 postihlo sucho oblasti v Indii, kde si vyžádalo okolo 250 000 až 3 250 000 obětí.

Mezi lety 1928 až 1930 postihlo sucho Čínu; přibližně 3 milióny mrtvých.

Mezi lety 1930–1931 byla zasažena Ukrajina a následnou neúrodou zemřelo mezi 250 000 až 5 000 000 lidmi. Oblast byla následně o rok později postižena hladomorem, který byl ale způsoben politickým rozhodnutím vládnoucí vrstvy Sovětského svazu. Tato konkrétní katastrofa dostala označení Ukrajinská genocida nebo Holodomo.

V současnosti je sucho problémem oblasti Afriky, která se nazývá Sahel. Vlivem nedostatku srážek dochází k rozšiřování Sahary, což vyvolává sociální nestabilitu v oblasti a postihuje obyvatelstvo podvýživou, nemoci a úmrtími. Změna zdejšího klimatu se dává do spojitosti s projevující se změnou globálního počasí, ale studie, které by spojitost potvrdily zatím chybí.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama