Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon tři možné stupně povodňové aktivity:

  • První stupeň – stav bdělosti
  • Druhý stupeň – stav pohotovosti
  • Třetí stupeň – stav ohrožení

Poznámka: Není definován žádný „nultý stupeň“, který by popisoval normální stav bez hrozícího nebezpečí.

Význam stupňů povodňové aktivity

První stupeň
Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje se hlídková služba.
Druhý stupeň
Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.
Třetí stupeň
Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.

Podmínky vyhlašování stupně povodňové aktivity

Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány vždy příslušnými pověřenými úřady, respektive orgány státní správy (veřejné správy), a to v případě, že je dosaženo předem stanovených limitů vodních stavů či předem určených mezních vodních průtoků v tzv. hlásných místech daného vodního toku (nebo v případě, kdy dojde ke změně dalších relevantních parametrů vodního toku daných platným povodňovým plánem v příslušném konkrétním místě).

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama